Výmena tovaru

Zaručujeme bezplatnú výmenu tovaru (do 14 dní od obdržania zásielky)

Tovar podlieha výmene za predpokladu že,

  • je bez známok používania,
  • je v pôvodnom obale a s originálnymi štítkami,
  • má priložený doklad o platbe, faktúru a vypísaný formulár o výmene

V prípade výmeny za iný produkt dajte nám prosím vedieť najskôr emailom na adrese: info@peehero.com.

Ak potrebujete reklamovať tovar, môžete tak urobiť poslaním tovaru na našu adresu:

Obchodné meno: BRANCOMM s. r. o.
IČO: 52716651
So sídlom: Terchovská 211/65, 900 28 Zálesie
Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141555/B
IBAN: SK44 0900 0000 0051 6514 8137

Veríme však, že to nebude potrebné. V prípade problémov nás prosím vopred kontaktujte na info@peehero.com a urobíme všetko pre to, aby sme reklamáciu vybavili čo najskôr.

Formulár na výmenu tovaru nájdete TU >

Vrátenie tovaru
Zákazník má právo vrátiť tovar bez udania dôvodov do 14 dní od doručenia zásielky.

Vrátený tovar musí byť nepoužitý, bez známok poškodenia.

Verdot, spol. s r.o. zaručuje vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cena bude vrátená do 30 dní od obdržania vráteného tovaru, prevodom na bankový účet.

Formulár na vrátenie tovaru nájdete TU >

Formulár –  Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy nájdete TU >

Pokiaľ si nemôžete niektorý z formulárov vytlačiť, napíšte informácie k tovaru priamo na kópiu faktúry. Zároveň dôrazne žiadame, aby ste sa oboznámili s našimi obchodnými podmienkami.  Zásielku s tovarom posielajte ako poistený balík (nikdy nie na dobierku).
Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru u nás.

Ďalšie dôležité detaily

Na výrobky sa vzťahuje 24 mesačná záruka od dátumu nákupu,  chyby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, teda len čo chybu zistil. Predávajúci zodpovedá len za chyby výrobného charakteru v žiadnom prípade nie chyby vzniknuté nadmerným opotrebovaním, alebo nesprávnym použitím a ošetrovaním výrobku (viď. Návod na použitie, ktorý je súčasťou príbalového informačného letáku). Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobu po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojím vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

–       Vady uplatní kupujúci  ihneď po zistení, na základe § 599 Občianskeho zákonníka.

–       Právo zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho s predložením vadného výrobku, riadne ošetreného, hygienicky nezávadného a dokladu o úhrade kúpnej ceny. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

–       Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ sa spotrebiteľ nedohodne s predajcom inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

–       Ak ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo , aby bola vada riadne a včas odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Predávajúci je povinný zabezpečiť bez zbytočného odkladu odstránenie vady. Bez zbytočného odkladu znamená s prihliadnutím na povahu vadnej veci a náročnosť odstránenia vady.

–       Právo na výmenu tovaru má kupujúci len vtedy, ak nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád  tovar riadne užívať. O opätovnom vyskytnutí sa vady možno hovoriť len  v prípade, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej trikrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Pri výmene tovaru trvá pôvodne uzavretá zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, preto ani z jednej strany nie je nárok na vyrovnanie prípadného cenového rozdielu.

V uvedených prípadoch má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

–       V prípade, že sa na predanej veci vyskytne vada neodstrániteľná má kupujúci právo

a)    na výmenu veci za bezvadnú, alebo odstúpenie od zmluvy

b)   primeranú zľavu z ceny

–       Právo zo zodpovednosti za vady sa musí uplatniť u predávajúceho v záručnej lehote, inak právo zaniká.

–       Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, opotrebovaním tovaru nosením alebo poškodením z dôvodu nesprávneho ošetrovania výrobku po jeho zakúpení. Predávajúci musí kupujúceho na tieto skutočnosti upozorniť, pričom cena tovaru musí byť nižšia ako je cena obvyklá. Pri predaji za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

–       V záujme ochrany podnikateľa pred zodpovednosťou za cudzie správanie sa zákon ustanovuje zákaz určený predávajúcemu neodstraňovať ani nemeniť označenie výrobkov ako aj iné údaje, ktoré na  výrobku alebo v priloženom písomnom návode uviedol výrobca, dovozca alebo dodávateľ.

–       Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo znehodnotí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu.

–       Postup pri nákupe a prípadnom reklamačnom konaní sa v ďalšom riadi Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.